VEDTÆGTER HERRERNES MADKLUB 

Formål  

Foreningens formål er fælles madlavning med efterfølgende spisning og socialt samvær. 

Medlemmer 

I foreningen kan der optages glade mænd der er glad for mad. 

Foreningen består af 10 mænd og kan øges efter behov. 

Indmeldelsesgebyr 100,- kr. der dækker udgiften til forklæde. 

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen. 

Aktiviteter 

Foreningens aktiviteter foregår Mindefonden Jernbanegade 3, første sal. I Vamdrup. 

Foreningens medlemmer samles hver onsdag fr kl. 10:00 til 13:00 til fælles madlavning og spisning. 

Madplan udarbejdes efter medlemmernes ønske. 

Indkøb foretages foretages af formanden eller efter denne anvisninger. 

Registrering af mødedeltagere og opkrævning af beløb til køb foretages af kassereren på mødedagen. 

Afbud til formanden, senest senest tirsdag inden ugens møde. 

Økonomi 

Foreningens indtægter skal dække omkostningerne til indkøb af drikke og fødevarer, aktiviteter og evt. udstyr til klubben. 

Foreningens udgifter skal økonomisk hvile i sig selv. 

Ledelse   

Foreningen tegnes af formanden og klubbens officielle adresse er formandens privatadresse. 

Klubbens bestyrelse består af formand, kasserer, sekretær og revisor. 

Generalforsamling 

Herrernes Madklub afholder generalforsamling hvert år, den anden onsdag i marts. 

Generalforsamlingen bekendtgøres senest på 2 mødedage umiddelbart inden afholdelse. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge inden generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede. 

Dagsorden for Generalforsamlingen 

  1. Valg af dirigent. 
  1. Formandens beretning. 
  1. Gennemgang og godkendelse af det reviderede regnskab. 
  1. Valg til bestyrelse. 
  1. Valg af suppleant. 
  1. Indkomne forslag. 
  1. Eventuelt. 

 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Ændringer af vedtægter 

Ændringer skal godkendes på 2 generalforsamlinger, med minimums 8 dages mellemrum. 

Ophør 

Foreningens ophør kan besluttes med simpelt flertal blandt klubbens medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med 1 måneds mellemrum. 

Eventuel overskud går til Kongeaamuseet, Jernbanegade 7, Vamdrup. 

Vedtaget d.  8/12    2021